دوره و شماره: دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1388، صفحه 1-232 (علمی-پژوهشی)