دوره و شماره: دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1387، صفحه 1-252 (علمی-تخصصی)