دوره و شماره: دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1387، صفحه 1-268 (علمی-تخصصی) 
2. تصویر پردازی از مدیران آینده: به سوی الگوی قرآنی

صفحه 41-73

غلامرضا گودرزی؛ محمدمهدی ذوالفقارزاده