دوره و شماره: دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1386، صفحه 1-232 (علمی-تخصصی)