1. طراحی مدل مفهومی مدیریت ارتباط الکترونیکی با مشتریان

صفحه 5-28

مصباح‌الهدی باقری؛ کامران امیدی‌کیا