دوفصلنامه علمی - پژوهشی اندیشه مدیریت راهبردی (SMT) - مرور