بر اساس نویسندگان

آ

 • آذر، عادل [2] استاد دانشگاه تربیت مدرس
 • آذر، عادل [1] دانشیار گروه مدیریت دانشگاه تربیت مدرس
 • آذر، عادل [1] استاد دانشکده مدیریت دانشگاه تربیت مدرس
 • آذر، عادل [1] استاد دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس
 • آذر، عادل [1] استاد گروه مدیریت دانشگاه تربیت مدرس (نویسنده مسئول)
 • آذر، عادل [1] استاد گروه مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس
 • آذر، عادل [1] استاد گروه مدیریت صنعتی، دانشگاه تربیت مدرس (نویسندۀ مسئول)
 • آذر، عادل [1] استاد دانشکدۀ مدیریت و اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس
 • آذر، عادل [1] استاد گروه مدیریت صنعتی دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس
 • آراسته، حمیدرضا [1] دانشیار گروه مدیریت دانشکده مدیریت دانشگاه خوارزمی
 • آزادی احمدآبادی، محمد [1] دانشجوی کارشناسی ارشد معارف اسلامی و مدیریت بازرگانی دانشگاه امام صادق علیه‌السلام
 • آقاجانی، حسنعلی [1] دانشیار دانشکدۀ علوم اقتصادی و اداری، دانشگاه مازندران
 • آقداغی، میثم [1] دانشجوی دکتری مدیریت دولتی، دانشگاه تهران (پردیس قم)، نویسنده مسئول

ا

ب

پ

ت

ث

 • ثقفی، علی [1] استاد، گروه حسابداری، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران.

ج

چ

ح

خ

د

ذ

ر

ز

س

ش

ص

ض

ط

ظ

 • ظهوریان، میثم [1] دانشجوی دکتری مدیریت رفتار سازمانی دانشگاه فردوسی مشهد، نویسنده مسئول

ع

غ

 • غزالی، امین [1] دانشجوی دکتری مدیریت مالی دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، نویسنده مسئول
 • غضنفری، حسین [1] دانشجوی دکترای مدیریت، دانشگاه تربیت مدرس
 • غلامزاده، رسول [1] دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی دانشگاه شهید چمران اهواز
 • غنایی، سید پیمان [1] مدیر گروه فلسفه اصول و فقه حکومتی فرهنگستان علوم اسلامی قم

ف

ق

ک

گ

ل

 • لبافی، سمیه [1] دانشجوی دکترای مدیریت رسانه دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، نویسنده مسئول
 • لشکربلوکی، مجتبی [1] دانش‌آموخته دکتری مدیریت استراتژیک، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه شهید بهشتی
 • لشکربلوکی، مجتبی [1] دانش آموخته دکتری مدیریت استراتژیک، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه شهید بهشتی و استاد مدعو دانشکده مدیریت دانشگاه صنعتی شریف
 • لطیفی، میثم [1] استادیار دانشکده معارف اسلامی و مدیریت، دانشگاه امام صادق (ع)
 • لطیفی، میثم [1] استادیار دانشکده معارف اسلامی و مدیریت دانشگاه امام صادق علیه السلام
 • لطیفی، میثم [1] دانشیار دانشکده معارف اسلامی و مدیریت دانشگاه امام صادق علیه السلام
 • لطیفی، میثم [1] دانشجوی دکتری مدیریت منابع انسانی دانشگاه تربیت مدرس
 • لگزیان، محمد [1] دانشیار گروه مدیریت دانشکده علوم اداری دانشگاه فردوسی
 • لگزیان، محمد [1] دانشیار گروه مدیریت، دانشکده علوم اداری و اقتصادی، دانشگاه فردوسی مشهد
 • لگزیان، محمد [1] دانشیار و عضو هیئت علمی گروه مدیریت دانشگاه فردوسی مشهد

م

ن

و

ه

ی