شبکه‌های همکاری علمی در مجلات مدیریت راهبردی ایران

نوع مقاله: مقاله علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه مدیریت بازرگانی دانشگاه شهید بهشتی

2 دانشجوی دکتری مدیریت بازرگانی دانشگاه علامه‌طباطبایی(ره) (نویسندۀ مسئول)

3 کارشناس ارشد مدیریت اجرایی دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی و تبیین الگوی همکاری میان پژوهشگران حوزۀ مدیریت راهبردی در ایران است. در این پژوهش، با بررسی 332 مقالۀ منتشرشده توسط نویسندگان ایرانی در 3 مجلۀ مرتبط با این حوزه، به نام‌های مطالعات مدیریت راهبردی، اندیشۀ مدیریت راهبردی و پژوهش‌های مدیریت راهبردی، در بازۀ زمانی 1391 تا 1395، مبادرت به ترسیم و تحلیل شبکۀ همکاری میان پژوهشگران این حوزۀ دانشی شده است. این مقاله دارای رویکرد کاربردی است و با استفاده از شاخص‌های علم‌سنجی و تحلیل شبکه‌های اجتماعی انجام شده است. در این راستا تعداد تولیدات، الگوهای تألیف، پرتولیدترین افراد و مؤسسه‌ها و همچنین ویژگی شبکه‌های همکاری و شاخص‌های مرتبط با آن به‌کمک نرم‌افزار تحلیل شبکۀ یو.سی.ای.نت مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج این پژوهش نشان می‌دهد که 686 پژوهشگر از 67 دانشگاه و مؤسسۀ پژوهشی در نگارش مقالات این حوزه دخیل بوده‌اند. علی‌رغم اینکه کار گروهی این پژوهشگران عمدتاً حول الگوی سه‌نفری قرار دارد، اما بیشتر تمایل دارند که به‌صورت گروه‌های کوچک به تولید علم بپردازند و ارتباط میان آن‌ها نسبتاً متوسط است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


حاجی‌پور، بهمن؛ طیبی ابوالحسنی، سیدامیرحسین؛ و عزیزیان کلخوران، زهرا (1395). تحلیل محتوای حوزۀ مدیریت راهبردی (مطالعۀ موردی: فصلنامۀ مطالعات مدیریت راهبردی). پژوهش‌های مدیریت راهبردی، 22(62)، 47-13.

حسن‌زاده، محمد؛ خدادوست، رضا (1391). ابعاد شبکۀ هم‌نویسندگی بین‌المللی ایران در حوزۀ نانوفناوری. سیاست علم و فناوری، (17)، 44-31.

حیدری، علی؛ والی‌پور، علیرضا (1396). پژوهش‌های مدیریت استراتژیک در ایران: مروری بر آثار انتشاریافته در نشریه‌های علمی‌پژوهشی داخلی طی سال‌های 1380 تا 1393. مدیریت بازرگانی، 9(1)، 102-83‌.

حمیدی مطلق، روح‌الله؛ بابایی، علی (1395). برنامه‌ریزی استراتژیک: تاریخچه، مفروضات و میزان تأثیر آن بر عملکرد سازمانی. سیاست‌نامۀ علم و فناوری، 6(1)، 44-31.

روشنی، سعید؛ قاضی‌نوری، سیدسروش؛ و طباطباییان، سیدحبیب‌الله (1392). تحلیل شبکۀ هم‌نویسندگی پژوهشگران حوزۀ سیاست‌گذاری و مدیریت فناوری در ایران. سیاست علم و فناوری، 6(2)، 16-1.

عباس‌پور، جواد (1388). مصورسازی اطلاعات و کاربردهای آن در کتابداری و اطلاع‌رسانی. اطلاع‌شناسی، 6(23)، 60-47.

عرفان‌منش، محمدامین؛ مروتی اردکانی، مرضیه (1395). مطالعۀ علم‌سنجی و تحلیل شبکه‌های همکاری علمی در فصلنامۀ مطالعات میان‌رشته‌ای در علوم انسانی. مطالعات میان‌رشته‌ای در علوم انسانی، 8(4)، 77-55.

عرفان‌منش، محمدامین؛ ارشدی، هما (1394). شبکۀ هم‌نویسندگی مؤسسات در مقاله‌های علم اطلاعات و دانش‌شناسی ایران. تحقیقات کتابداری و اطلاع‌رسانی دانشگاهی، 49(1)، 99-79.

عرفان‌منش، محمدامین؛ بصیریان جهرمی، رضا (1392). شبکۀ هم‌نویسندگی مقالات منتشرشده در فصلنامۀ مطالعات ملی کتابداری و سازما‌‌‌‌ندهی اطلاعات با استفاده از شاخص‌های تحلیل شبکه‌های اجتماعی. فصلنامۀ مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطلاعات، 24(2)، 96-76.

عصاره، فریده؛ بابایی، کبری (1393). شبکۀ هم‌نویسندگی مقالات منتشرشده در فصلنامۀ روان‌شناسی افراد استثنایی دانشگاه علامه‌طباطبایی6 و فصلنامۀ کودکان استثنایی پژوهشکدۀ استثنایی. مطالعات دانش‌شناسی، 1(1)، 17-1.

فلاح، محمد؛ فهیمی‌فر، سپیده؛ چمنی، زهرا (1395). بررسی شبکۀ هم‌تألیفی مجلات علمی‌پژوهشی فارسی دانشکدۀ مدیریت دانشگاه تهران. مجلۀ علم‌سنجی کاسپین، 3(2)، 60-48.

Abbasi, A., Hossain, L., & Leydesdorff, L. (2012). Betweenness centrality as a driver of preferential attachment in the evalution of research collaboration networks. Journal of Informetrics, 6(3), 403-412.

Acedo, F.J., Barroso, C., Casanueva, C. & Galán, J.L. (2006). Co‐Authorship in Management and Organizational Studies: An Empirical and Network Analysis. Journal of Management Studies, 43(5), 957-983.

Barabási, A.L. & Bonabeau, E. (2003). Scale-free networks. Scientific American, 288(5), 50-59.

Durand, R., Grant, R.M., & Madsen, T.L. (2017). The expanding domain of strategic management research and the quest for integration. Strategic Management Journal, 38 (1), 4-16.

Fatt, C.K., Ujum, E.A. & Ratnavelu, K. (2010). The structure of collaboration in the Journal of Finance. Scientometrics, 85(3), 849-860.

Frank, O. (2002). Using Centrality Modeling in Network Surveys. Social Networks, (24), 39-45.

Furrer, O., Thomas, H. & Goussevskaia, A. (2008). The structure and evolution of the strategic management field: A content analysis of 26 years of strategic management research. International Journal of Management Reviews, (10), 1–23.

Gonzalez-Teruel, A., Gonzalez-Alcaide, G., Barrios, M., & Abad-Garcia, M. (2015). Mapping recent information behavior research: an analysis of co-authorship and co-citation networks. Scientometrics, 103(2), 687–705.

Guerras-Martín, L.A., Madhok, A., & Montoro-Sánchez, A. (2014). The evolution of strategic management research: Recent trends and current directions. Business Research Quarterly, 17(2), 69-76.

Henriksen, D. (2016). The rise in co-authorship in the social sciences (1980–2013). Scientometrics, 107(2), 455–476.

Hou, H., Kretschmer, H., & Liu, Z. (2008). The structure of scientific collaboration networks in Scientometrics. Scientometrics, 75(2), 189-202.

Katz, J. S. & Martin, B. R. (1997). What is research collaboration?. Research policy, 26(1), 1-18.

Liu, X., Bollen, J., Nelson, M. L. & Van de Sompel, H. (2005). Co-authorship networks in the digital library research community. Information processing & management, 41(6), 1462-1480.

Mintzberg, H. (1994). The Rise and Fall of Strategic Planning, Prentice Hall. Hemel Hempstead.

Newman, M. E. J. (2001). Scientific collaboration networks: Network construction and fundamental results. Physical Review, 64(1), 1-7.

Pearce, J.A., & Robinson, R. B. (2009). Strategic management: (formulation, implementation, and control), Boston: McGraw-Hill Irwin.

Ti, C.H., Lin, C.C., & Lee, C.W. (2013). Mapping the Intellectual Structure of Contemporary Technology Management Research. International Journal of Engineering and Innovative Technology, 3(2), 175-181.

Yan, E., Ding, Y. & Zhu, Q., (2010). Mapping library and information science in China: A coauthorship network analysis. Scientometrics, 83(1), 115-131.