ارائه الگوی بومی رهبری کوانتومی در شرکت های دانش بنیان ایران

نوع مقاله: مقاله علمی-پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه مدیریت صنعتی دانشکده معارف اسلامی و مدیریت دانشگاه امام صادق علیه السلام

چکیده

این مقاله تلاش کرده است الگوی  رهبری در شرکتهای دانش بنیان رادرزیست بوم جمهوری اسلامی ایران برآمده ازپارادایم رهبری کوانتومی را مورد مطالعه قرار دهد. بدین منظور، از مطالعات کتابخانه ای، مصاحبه عمیق، مشاهده و پرسشنامه به عنوان ابزار تحقیق استفاده شده است. از آنجا که مهمترین ابزار تحقیق به منظور تأمین اهدف تحقیق، مصاحبه با خبرگان مسلط بر موضوع بود، لذا از روش کیفی نظریه داده بنیاد استفاده گردید. این فرآیند تا تحقّق «کفایت نظری» مورد نظر در روش داده‌بنیاد ادامه یافته و حدّ توقّف مصاحبه‌ها با این معیار مشخص شد.
ازمیان 15 مصاحبه عمیق ونیمه  صورت گرفته، در مجموع تعداد 411 نکته کلیدی با کدهای نشانگر، مشخص گردیدند. این نکات در قالب مفاهیم انتزاعی، مفهوم سازی شده‏اند. تبیین و ارتباط دهی میان مفاهیم، آنان را در قالب مقولات شکل خواهد داد. خروجی کدگذاری‌های مذکور منجر به پاسخ به سوالات تحقیق و ارائه مدل تحقیق در قالب 24مقوله فرعی، 6  مقوله اصلی و5 قضیه نظری گردید.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


افجه، سید علی‌اکبر (1393)، «مبانی فلسفی و تئوری‌های رهبری و رفتار سازمانی»، مدیریت اسلامی، تهران: انتشارات سمت.

افجه، سید علی‌اکبر و حمزه‌پور، مهدی (1393)، «رهیافتی جامع از نظریه رهبری کوانتومی و کاربردهای آن در سازمان»، اندیشه مدیریت راهبردی، سال هشتم، شماره دوم، پاییز و زمستان، شماره پیاپی 16، صص 161-205.

بلانچارد، کن، کارلوس، جان (1996)، مدیریت تواناسازی کارکنان، ترجمه مهدی ایران‌نژاد پاریزی، تهران: نشر مدیران.

پشوتنی‌زاده، میترا و کوکبی، مرتضی (1390)، «تفسیر اطلاعات با استفاده از نظریه فیزیک کوانتوم (نظریه کوانتومی اطلاعات)»، فصلنامه علمی پژوهشی، دوره 29، شماره 3.

حاجی کریمی، بابک (1389)، «نظریه آشوب و کاربرد آن در تصمیم‌گیری‌های سازمانی»،  گروه مدیریت صنعتی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی ابهر، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تبریز.

حافظ‌نیا، محمد (1387)، مقدمه‌ای بر روش تحقیق در علوم انسانی، تهران: انتشارات سمت.

رضوی، سید محمدحسین؛ حسینی، سید عماد و عظیمی، بابک (1391)، «بررسی میزان آشنایی و به‌کارگیری مهارت‌های کوانتومی در سازمان‌های ورزشی کشور»،  وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ـ مؤسسه آموزش عالی غیرانتفاعی و غیردولتی شمال، آمل: دانشکده تربیت بدنی علوم ورزشی.

دانایی‌فرد، حسن (1385)، «کنکاشی در مبانی فلسفی تئوری پیچیدگی: آیا علم پیچیدگی صبغه پست مدرنیست دارد؟»، فصلنامه مدرس علوم انسانی، ویژه‌نامه مدیریت، دوره 10،‌ پیاپی 46،‌ صص 171-210.

دانایی‌فرد، حسن (1386)، «پارادایم‌های رقیب در علم سازمان و مدیریت: رویکرد تطبیقی به هستی‌شناسی، ‌شناخت‌شناسی و روش‌شناسی»، دانشور رفتار، سال چهاردهم، ‌شماره 26، صص 89-104.

دعایی، حبیب‌اله و عای، مرضیه (1384)، سازمان‌ها در بستر جهانی شدن، مشهد: نشر بیان هدایت.

شلتون، شارلوت و دارلینگ، جان (2001)، «مدل مهارت‌های کوانتومی در مدیریت؛ پارادایم نوینی برای ارتقای رهبری اثربخش»، مترجم ابراهیم گلشن، مجله تحول اداری، دوره هفتم، شماره 40.

شلتون، شارلوت (1391)، جهش بزرگ در سازمان، هفت مهارت مورد نیاز در رویکرد کوانتومی به سازمان، ترجمه انسیه رضوی، انتشارات سازمان مدیریت صنعتی.

قادری پاکدل، پیروز (1392)، «مؤلفه‌ها و فرآیندهای مؤثر بر سیاست‌گذاری در موضوع اقوام ایرانی و امنیت پایدار در حوزه مدیریت»، فصلنامه دانش انتظامی آذربایجان غربی، دوره ششم.

عابدی جعفری، حسن و صفری، حسین (1384)، «بررسی مراحل عمر سیستم‌های پیچیده»، سومین کنفرانس بین‌المللی مدیریت.

غیور، سیدمرتضی؛ گلستان، احمدناطق (1388)، «رهیافت رهبری کوانتومی در سازمان‌های یادگیرنده»، فصلنامه علمی ـ پژوهشی و تخصصی گروه مدیریت دانشگاه امام رضا (7)، شماره ششم.

کهن، تامس ساموئل (1369)، ساختار انقلاب‌هاى علمى، ترجمه احمد آرام، تهران: انتشارات سروش.

ک‍وه‍ن‌، ت‍ام‍س‌ س‍ام‍وئ‍ل‌ (۱۳۸۷)، پارادایم‌های مفهومی، پارادایم‌های ارزشی و عقلانیت علمی، ترجمه یاسر خوشنویس.

محمدهادی، فریبرز (1390)، «پارادایم کوانتومی در علم مدیریت»، مدیریت فرهنگ سازمانی، سال نهم، شماره 23، صفحات 71-94.

مرادی، محسن و شفیعی سردشت، مرتضی (1390)، «نظریه آشوب و کاربردهای آن در بازارهای مالی»، نشریه راهبرد، شماره 26.

 

Bowen, Glenn A. (2005), "Preparing a Qualitative Research-Based Dissertation: LessonsLearned", The Qualitative Report , v. 10, N. 2.

Dijkstra, M.; Dierendonk, D.; Evers, A. & DeDreu, C. (2005), "Conflict and Wellbeing at work: The Moderating Role of Personality", Journal of Managerial Psychology, Vol. 20, No. 2, pp. 87-104.

Duan, Run-Yao, Ji, Zheng-Feng, Feng, Yuan & Ying, Ming-Sheng (2006), Some Issues in Quantum Information Theory. Journal of Computer Science & Technology 21(5), pp. 776-789.

Ercetin, S. S. &Kamaci, M. C. (2008), "Quantum Leadership Paradigm", World Applied Sciences Journal, Vol. 3, No. 6, pp. 865-868.

Fairholm, M. R. (2004), "A new sciences outline for Leadership development", Leader and Development Journal, Vol. 25, No. 4, pp. 369-383.

Guillory, W. A. (2007), "The Future Perfect Organization: Leadership for the twenty first century", Journal of Industrial and commercial Training, Vol. 39, No.1, pp. 52-58.

Malloch, K. ; Porter-O’Grady, T. (2007), "The Quantum Leader: Applications for the new world", 2nd Ed. , Jones and Bartlett, Boston, M A. management Journal, v.27, Iss.2, p. 129.

Malloch, K. ; Porter-O’Grady, T. (2007), "The Quantum Leader: Applications for the new world", 2nd Ed. , Jones and Bartlett, Boston, M A. management Journal, v.27, Iss.2, p. 129.

Porter-O’Grady, T.; Malloch, K. (2009), "Quantum Leadership: A textbook of New Leadership", Jones and Bartlett, Boston, M A.

Shelton, C. ; Darling, J. R. (2004), "From chaos to order: Exploring new frontiers conflict management", Organization Development Journal, Vol. 22, No. 3, pp. 22-41.

Shelton, C.; Hall, R. F. & Darling, J. R. (2003), "When cultures collide: The challenge of global integration", European Business Review, Vol. 15, No. 5, pp. 312-323.

Shelton. McKenna, M.K. & Darling, J.R. (2002), "Quantum Organization: Creating Networks of Passion and Purpose", Managing the Complex Conference. August 30, 2002, pp.1-28.

Zohar, Danah (1998), changing the thinking behind our thinking, Journal of management review, 87(3), 56-58.