واکاوی الگوی سازمان جهادی در بخش صنعت

نوع مقاله: مقاله علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد معارف اسلامی و مدیریت صنعتی دانشگاه امام صادق علیه السلام

2 دانشیار دانشکده معارف اسلامی و مدیریت دانشگاه امام صادق علیه السلام

3 دانشیار دانشگاه عالی دفاع ملی

4 دانشجوی دکتری بازاریابی دانشگاه آزاد

چکیده

در سال­های اخیر ادبیات مدیریت جهادی تا حدودی وارد عرصه­ی علمی و پژوهشی رشته­ی مدیریت شده است. با توجه به ظهور و بروز مدیریت در بستر سازمان، لازم است تا ویژگی­ها، ابعاد و مؤلفه­های سازمان­های جهادی در مقایسه با سازمان­های دیگر شناسایی و استخراج شود. این پژوهش به دنبال شناسایی و توصیف ویژگی­های الگوی سازمان جهادی در عرصه­ی صنعت است. رویکرد این پژوهش کیفی بوده و راهبرد آن تحلیل مضمون است. با توجه به سؤال اصلی پژوهش که الگوی سازمان جهادی در بخش صنعت دارای چه ابعاد و مؤلفه­هایی است، در مرحله‌ی اول مؤلفه­های سازمان جهادی از طریق مصاحبه‌ی عمیق با 17 نفر استخراج گردید و ابعاد و مؤلفه های مستخرج از مصاحبه‌ها در جلسه­ی گروه کانونی مورد بحث و اصلاح و تأیید قرار گرفت. یافته‌ها نشانگر آن است که در سازمان‌های جهادی صنعتی، عناصر اصلی تولید شامل سرمایه انسانی، سیاست‌گذاری تولید، زیرساخت و فرآیند تولید، سرمایه و مواد اولیه تحت رهبری و سازمان‌دهی جهادی منجر به رسیدن به اهداف و آرمان‌ها می‌گردند. همچنین سیاست‌گذاری تولید یکی از مهم‌ترین عناصر در سازمان جهادی می‌باشد که در آن مفاهیمی مانند تکلیف مداری، پیشرانی، شبکه تولید، خودکفایی، طراز ظرفیتی و طراز منفعتی در سازمان جهادی معنا پیدا خواهد کرد. بدیهی است که در این نوع از سازمان صنعتی، افراد باید دارای ارزش‌ها و روحیات جهادی باشند و فعالیت‌های خود را به‌صورت جهادی انجام دهند.  

کلیدواژه‌ها

موضوعات


قرآن کریم.

ایروانی‌، محمدجواد (1378)، نهادگرایی‌ و جهاد سازندگی‌. تهران‌: مشتاقان‌ فلاح.

پالوج، مجتبی و نقی­پورفر، ولی الله (1386)، «نقش فرهنگ و مدیریت جهادی در تقویت و توسعه سرمایه‌های اجتماعی و مشارکت مردمی»، اولین همایش ملی فرهنگ و مدیریت جهادی، کرج: نشر آموزش کشاورزی،جلد 1.

پایگاه اینترنتی دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت‌الله‌العظمی خامنه‌ای.

الف. بیانات در جمع اساتید، فضلا و طلاب حوزه علمیه قم در مدرسه فیضیه 14/7/1379

ب. بیانات در دیدار اساتید دانشگاه‌ها11/4/1393

پورتر، مایکل ‫(1385)، استراتژی‌ رقابتی، ترجمه جهانگیر مجیدی و عباس مهرپویا،‌ تهران‌: رسا.

دانایی‌فرد، حسن و امامی، سید مجتبی (1386)، «استراتژی‌های پژوهش کیفی: تأملی بر نظریه‌پردازی داده بنیاد»، اندیشه مدیریت راهبردی، سال اول، شماره 2، صص 69-98.

دفت‌، ‏‫ریچارد ال (1381)، مبانی‌ تئوری‌ و طراحی‌ سازمان‌، فرهنگ‌ مدیریت، ترجمه علی پارساییان‌ و سید محمد اعرابی‌، تهران‌: دفتر پژوهش‌های‌ فرهنگی‌.

لطیفی، میثم و سعدآبادی، حسن (1393)، «پژوهشی پدیدارشناسانه برای فهم جوهره مدیریت جهادی»، راهبرد فرهنگ، سال هفتم، شماره 28، صص 91-122.

مطهری، مرتضی (1356)، ده گفتار، تهران: انتشارات صدرا.

ملکی زوارم، حسین (1386)، «مقایسه تطبیقی سبک مدیریت جهادی با سایر سبک‌های مدیریتی»،  دومین همایش ملی فرهنگ و مدیریت جهادی، کرج: نشر آموزش کشاورزی،جلد 1.

نقشه راه طراحی و تدوین الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت (1391)، تهران: پیام عدالت.

 

Braun, V. & Clarke, V. (2006), “Using thematic analysis in psychology”, Qualitative Research in Psychology, Vol. 3, No. 2, Pp. 77-101.

Collier, J. (1995), The Virtuous Organization. Business Ethics: A European Review.4: 143–149.

Corbetta, P. (2003), Social Research; Theory, Methods and Techniques, Sage Publications, London

Hartman, E. M. (1994), The Commons and the Moral Organization. Business Ethics Quarterly. Vol. 4. No. 3. pp. 253-269

Hatch, M. J & Cunliffe, A. L. (2006), Organization Theory: Modern, Symbolimc, and Postmodern Perspectives. OUP Oxford.

King, N., & Horrocks, C. (2010), Interviews in qualitative research, London: Sage.

Kitzinger, J., Barbour, R.S., (1999), Introduction: the challenge and promise of focus groups. In: Barbour, R.S., Kitzinger, J. (Eds.), Developing Focus Group Research. Sage Publications, London.

Martin, J. D. & J. W. Petty. (2001), Value Based Management: the Corporate Response to the Shareholder Revolution. Oxford University Press.

Nagel, R. & Dove, R. (1991),“21st Century Manufacturing Enterprise Strategy: An Industry,” Led View of Agile Manufacturing, Vol. I and II, Iacocca Institute, Lehigh University.

Peters & Waterman (1982), In search of excellence: lessons from America’s best-run companies‏‫. ‏‫: New York: Harper & Row

Robbins, S. P. (1990), Organization theory: structure, design, and applications     New Jersey: Prentice Hall.

Senge, P. M. (1990), The art and practice of the learning organization. The new paradigm in business: Emerging strategies for leadership and organizational change, 126-138. Retrieved. 

Shermerhon, John R, Jr (1996), Management; 5 th ed., New York: John Wiley and Sons, Inc.

Wanger, M. F. & Conley. J.( 1999), The Fourth ware: The Spirituality-Based Firm, Journal of organizational change management, 12, 4: pp 292-301.