کاوش فرایند رفتارهای منافقانه در ارتباطات بین‌فردی در سازمان با استفاده از نظریة داده‌بنیاد

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت رفتاری دانشگاه تربیت مدرس

2 دانشیار دانشگاه تربیت مدرس

3 استاد دانشگاه تربیت مدرس

4 استادیار دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

این پژوهش کیفی با هدف غایی کاوش فرایند رفتارهای منافقانه در ارتباطات بین‌فردی در ارتباطات بین‌فردی در سازمان با استفاده از طرح نظام‌مند نظریة داده‌بنیاد انجام شده است. به این منظور ضمن انجام مصاحبة باز با 25 نفر از کارکنان یکی از سازمان‌های دولتی، مجموعه‌ای از مضامین اولیه طی فرایند کدگذاری باز گردآوری شدند و از دل آن‌ها مقوله‌هایی استخراج گردید؛ سپس در مرحلة کدگذاری محوری، پیوند میان این مقوله‌‌ها ذیل عناوین شرایط علّی، پدیدة محوری، راهبردهای کنش و کنش متقابل، بستر، شرایط مداخله‌گر و پیامدهای رفتارهای منافقانه در ارتباطات بین‌فردی در قالب پارادایم کدگذاری تعیین شد؛ در ادامه و در مرحلة کدگذاری انتخابی، یکایک اجزای پارادایم کدگذاری تشریح، سیر داستان ترسیم و نظریه خلق شد؛ سرانجام، گزاره¬های حکمی و فرضیه‌های راهبردی پژوهش تدوین گردید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Exploring the Process of “Hypocritical Behaviors in Interpersonal Communication in the Workplace” Using Grounded Theory

نویسندگان [English]

  • Mostafa Hadavinejad 1
  • Hasan Danaeifard 2
  • Adel Azar 3
  • Ahmadali Khaef Elahi 4
1 Ph.D student of behavorial management, Tarbiat Modares University
2 Associate Professor at T. M. University
3 Associate Professor at T. M. University
4 Associate Professor at T. M. University
چکیده [English]

The purpose of this qualitative study is to explore the process of “Hypocritical behaviors in interpersonal communication in the workplace” using grounded theory’s systematic design. In this regard by doing an open interview with 25 employees of a public organization, a group of initial themes were collected through a coding process and some categories were extracted from them. Then, in the phase of axial coding, the link between these categories were determined in the form of coding paradigm under titles of causal conditions, core phenomenon, mutual action/reaction strategies, intervening conditions, and the consequences of hypocritical behaviors in interpersonal communication. In the selective coding phase the elements of coding paradigm were described, the story line was sketched out, and the theory was generated. Finally, we developed propositions and strategic hypotheses.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Hypocritical behaviors
  • Interpersonal Communication
  • multi-dimensional acquisitive impression management
  • ingratiation
  • Grounded Theory