استراتژی مالی مناسب برای مدیریت ریسک کل هنگام بروز رکود مالی

نویسندگان

1 دکتری مدیریت مالی دانشگاه تهران

2 دانشجوی دکتری مدیریت مالی دانشگاه ایسکس انگلستان

3 دانشجوی کارشناسی مدیریت مالی

چکیده

در این مقاله انواع استراتژی‌های مالی تعریف و معرفی می‌شود. تمرکز این مقاله بر روی چگونگی مدیریت شرکت و اتخاذ استراتژی‌های مناسب هنگام رکود اقتصادی و ورود شرکت‌ها به مرحله اضطرار مالی و افزایش ریسک کل است. بدین منظور، شرایط رکود اقتصادی و اضطرار مالی توضیح داده می‌شود و استراتژی‌های مناسب در این مرحله بررسی می‌شود. سپس، استراتژی‌های مالی و واقعی برای اجتناب از ورود شرکت‌ها به مرحله اضطرار مالی ارائه می‌گردد. در پایان نکاتی در مورد استفاده از استراتژ‌ی‌های متفاوت مالی و واقعی بیان می‌شود.

کلیدواژه‌ها


جهانخانی، علی (1385)، مدیریت مالی، تهران: انتشارات سمت، جلد اول.

رهنمای رودپشتی، فریدون (1385)، مدیریت مالی راهبردی (ارزش آفرینی)، بنیاد صنعت و توسعه.

 

Calandro Jr, Joseph and Flynn, Robert (2007), “On Financial Strategy”, Vol. 8, No. 6. pp. 409-417, Q Emerald Group Publishing Limited, BUSINESS STRATEGY SERIES.

Goodman, Laurie, S., (1998), The Uses of Interest Rate Swaps in Managing Corporate Liabilities; Eastbridge Capital; Revolution in Corporate Finance; Blackwell.

HEFCE (2002), Financial Strategy in Higher Education.

Mousavi, S. M. M. Mahdi (2006) “Islamic Justification of Credit Derivatives for Managing Risk in Islamic Banking Industry”; Islamic Economics Conference 2006, Kuala lumur, Malaysia.

Ross (2004), Fundamental of Corporate Finance, Mc-Grow Hill.

Shapiro, Alan C. (1983), Guidelines for Long-term Corporate Financing Strategy, Spring, Midland Corporate Finance Journal.

Id. (no date), An Integrated Approach to Corporate Risk Management; The Revolution in Corporate Finance; Blackwell.

Slater, Stanly F. & Zwirlein, Thomas J. (1996), “The Structure of Financial Strategy: Patterns in Financial Decision Making”, Vol. 17, Managerial and Decision Eeconomics.

Standberg, Carl M. (1987) “Financial Strategy: Planning and Managing the Corporat Leverage Position”, LEWELLE, Wilbur G., Stanely, Kenneth L., Vol. 8, num. 15-28, Strategic Management Journal.

Stone, James H. (1980) “Financial Strategies”, Journal of Business Strategy, Summer.