1. مدیریت استعداد؛ مفاهیم کلیدی و رویکرد های مبنایی

دوره 11، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 141-170

سیدرضا سیدجوادین؛ محمد امین پهلوان شریف