1. فهم جوهرة تجربة دورة سربازی در اعضای هیئت‌علمی وظیفه؛ مطالعه‌ای پدیدارشناسانه

دوره 10، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 85-116

سیدحسین سیدی؛ سیدمحمدرضا سیدی