کلیدواژه‌ها = نظریۀ داده‌بنیاد.  
تعداد مقالات: 1
1. کاربست مفهوم «منظومه» به‌عنوان استعاره‌ای در ارائۀ الگوی زنجیرۀ ارزش صنایع خلاق ایران

دوره 13، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 215-253

مهدی محمدی؛ مهرداد مدهوشی؛ عبدالحمید صفایی قادیکلایی؛ حسنعلی آقاجانی