1. تجزیه‌وتحلیل مقایسه‌ای وضعیت علمی ایران و مالزی به منظور شکل‌گیری همکاری علمی دوجانبه در حوزه مدیریت اسلامی؛ در جست‌وجوی همگرایی اسلامی

دوره 9، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 59-84

مصباح‌الهدی باقری؛ محمدامین پهلوان شریف


2. الگوی عملی مدیریتِ خویشتن؛ مبتنی بر کتاب چهل حدیث حضرت امام خمینی(ره)

دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1393، صفحه 5-39

علی رضائیان؛ مصباح‌الهدی باقری؛ میثم آقداغی


3. تبیین الگوی رهبری قوم بنی‌اسرائیل به دست حضرت موسی (ع)؛ پژوهشی قرآنی

دوره 7، شماره 2، پاییز و زمستان 1392، صفحه 157-188

مصباح‌الهدی باقری؛ محمدرضا کاظمی نجف‌آبادی