1. شناخت و رتبه‌بندی ریسک‌های ابزارهای مالی اسلامی (صکوک)

دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 187-212

سید عباس موسویان؛ بلال وثوق؛ علی فرهادیان آرانی