نویسنده = شمس‌الدین ناظمی
تعداد مقالات: 3
1. کشف عوامل مؤثر بر رفتارخادمانه کارگزاران سازمان حج و زیارت

دوره 8، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 133-160

علیرضا امینی؛ سعید مرتضوی؛ فریبرز رحیم‌نیا؛ شمس‌الدین ناظمی


2. کشف و بازنمایی الگوی بومی رفتار سیاسی مدیران؛ رویکرد داده‌بنیاد

دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1393، صفحه 99-133

سعید مرتضوی؛ شمس‌الدین ناظمی؛ محمد لگزیان؛ حسن جعفریانی


3. اولویت‌بندی عوامل کلیدی موفقیت در TQM برای کاهش شکاف عملکردی با استفاده از AHP فازی؛ مطالعة موردی: یک شرکت صنعتی

دوره 4، شماره 2، پاییز و زمستان 1389، صفحه 183-210

شمس‌الدین ناظمی؛ مصطفی کاظمی؛ امیرحسین اخروی