1. جهانگردی و وجهة ملی؛ طراحی مدلی مفهومی برای بهسازی وجهة ملی از طریق جهانگردی در جمهوری اسلامی ایران

دوره 4، شماره 2، پاییز و زمستان 1389، صفحه 5-42

نادر جعفری هفتخوانی؛ محمدهادی همایون


2. درآمدی بر مفهوم و روش سیاست‌گذاری فرهنگی درس‌هایی برای سیاست‌گذاران

دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1387، صفحه 5-35

محمدهادی همایون؛ نادر جعفری هفتخوانی


3. تجزیه و تحلیل سیستمی فرآیند پرورش منابع انسانی در مسجد؛ مطالعۀ موردی: علل پویایی و حیات مسجد صنعتگران مشهد

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1386، صفحه 99-126

محمدهادی همایون؛ علی عبداللّهی نیسیانی