نویسنده = علی رضاییان
تعداد مقالات: 5
2. کاوشی بر الگوی کنترل راهبردی سازمانی؛ رویکردی کارکردگرایانه و نمونه‌ای آرمانی

دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1391، صفحه 5-34

وحید خاشعی؛ سیدمحمود حسینی؛ عباسعلی حاجی‌کریمی؛ علی رضاییان؛ مجتبی لشکربلوکی


3. بررسی تأثیر شایستگی‌های هوش عاطفی، شناختی و اجتماعی در شایستگی‌های مدیران منابع انسانی بخش دولتی ایران

دوره 5، شماره 1، بهار و تابستان 1390، صفحه 223-254

عباسعلی حاجی‌کریمی؛ علی رضاییان؛ اکرم هادی‌زاده مقدم؛ علی بنیادی نائینی


4. رویکرد چندسطحی و کاربرد آن در نظریه‌پردازی سازمان

دوره 3، شماره 2، پاییز و زمستان 1388، صفحه 5-40

علی رضاییان؛ اسدالله گنجعلی


5. نظریه تصویر و کاربرد آن در تصمیم‌‌گیری فردی و سازمانی

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1386، صفحه 7-33

علی رضاییان؛ اسدالله گنجعلی؛ محمدرضا کریمی