نویسنده = نعیمه نوری
تعداد مقالات: 1
1. شناسایی چالش های انکوباتورهای هنری در حمایت از کسب و کارهای هنری (مورد مطالعه: انکوباتور دانشگاه هنر اصفهان)

دوره 12، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 285-308

سیدسعید میرواحدی؛ محمد تقی طغرایی؛ نعیمه نوری