نویسنده = نادر سیدامیری
تعداد مقالات: 1
1. برند کارفرما؛ راهبردی نوین در جذب نیروهای خلاق تداعی معانی، تصویر سازمان و تناسب شخص سازمان در نقش میانجی

دوره 12، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 205-224

جبار باباشاهی؛ علی حمیدی زاده؛ منصوره محمدنژاد فدردی؛ نادر سیدامیری